Android iOS Mac Windows

วิธีท่องเว็บแบบส่วนตัว

ท่องเว็บส่วนตัว คือการท่องเว็บในโหมดไม่ระบุตัวตน เพื่อไม่ให้ Web browser บันทึกประวัติการท่องเว็บหรือข้อมูลที่คุณป้อนในแบบฟอร์ม แต่จะจดจำคุกกี้และข้อมูลไซต์ในขณะที่คุณท่องเว็บ แล้วจะลบออกเมื่อคุณออกจากโหมดไม่ระบุตัวตน อย่างไรก็ตามอาจมีผู้อื่นยังมองเห็นกิจกรรมของคุณ และบันทึก Bookmark หรือไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้หลังจากออกจากโหมดไม่ระบุตัวตนด้วย ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ Web browser ส่วนใหญ่แล้วจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดใช้โหมดดังกล่าว

การท่องเว็บในโหมดไม่ระบุตัวตนของแต่ละ Web browser มีชื่อเรียกแตกต่างกัน แต่จะใช้งานในลักษณะเดียวกัน

Google Chrome

หลายคนเรียกกันสั้นๆว่า “Chrome” เป็น Web Browser ที่มีคนใช้มากที่สุด สถิติจาก Netmarketshare ปี 2018 ในส่วนของผู้คอมพิวเตอร์ Desktop และมือถือด้วย Chrome มากกว่า 60%

การท่องเว็บแบบส่วนตัวด้วย Chrome จะเรียกว่า “Incognito Mode”  มีวิธีเปิดใช้งานดังนี้

Windows และ Mac

 1. เปิด Chrome คลิกปุ่ม 3 จุดด้านบนขวามือ
 2. เลือก New Incognito Window
 3. จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเป็นสีดำเขียนว่า “You’ve gone incognito” สามารถใช้หน้าต่างนี้เข้าเว็บที่ต้องการได้เลย

Android และ iOS

 1. เข้าแอพ Google Chrome แตะปุ่มสามจุด (Android จะอยู่ด้านบน ส่วน iOS จะอยู่ด้านล่าง)
 2. เลือก New Incognito Tab
 3. จะมี Tab ใหม่ขึ้นมาเป็นสีดำเขียนเขียนว่า “You’ve gone incognito” สามารถใช้หน้าต่างนี้เข้าเว็บที่ต้องการได้เลย

Mozilla Firefox

Windows และ Mac

  1. เปิด Firefox คลิกเลือกคลิกปุ่ม 3 ขีดด้านบนขวา
  2. เลือก New Private Window

 

 1. จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเป็นสีม่วงเขียนว่า “Private Browsing” สามารถใช้หน้าต่างนี้เข้าเว็บที่ต้องการได้เลย

iOS

 1. เข้าแอพ Firefox แตะปุ่มสี่เหลี่ยมด้านล่างขวา
 2. แตะปุ่มหน้ากาก
 3. แตะปุ่ม + สามารถใช้หน้าต่างนี้เข้าเว็บที่ต้องการได้เลย

Opera

Windows และ Mac

 1. เปิด Opera เข้าเมนู File >  New Private Window
 2. จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเขียนว่า “Private Browsing” สามารถใช้หน้าต่างนี้เข้าเว็บที่ต้องการได้เลย

Internet Explorer

Windows

 1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วคลิกปุ่มรูปเฟือง > Safety > InPrivate Browsing
 2. จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเขียนว่า “InPrivate is turned on” สามารถใช้หน้าต่างนี้เข้าเว็บที่ต้องการได้เลย

Microsoft Edge

Windows

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Edge แล้วคลิกปุ่มจุดสามจุดด้านบนขวา > New InPrivate Mode
 2. จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเขียนว่า “InPrivate” ที่มุมบนซ้าย สามารถใช้หน้าต่างนี้เข้าเว็บที่ต้องการได้เลย

Safari

Mac

 1. เข้าแอพ Safari เข้าเมนู File > New Private Window
 2. จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเขียนว่า “Private Browsing Enabled” สามารถใช้หน้าต่างนี้เข้าเว็บที่ต้องการได้เลย

iOS

 1. เข้าแอพ Safari แตะปุ่มสี่เหลี่ยมด้านล่างขวา
 2. แตะเมนู Private แล้วแตะปุ่ม + จะสามารถเข้าเว็บที่ต้องการได้เลย